Kita Kanto Office
3-25-2 Keyaki, Honjo, Saitama, 367-0042 Japan
tel. +81 (0)495-71-8511 fax. +81 (0)495-71-8512